fbpx

Tziu Pitanu marrarbonas

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

di Pier Paolo Deidda

 

Tziu Pitanu pesaiat innant’e orbesciri; candu depiat pigari su trenu finase prus a coidu ‘e is atrar dis.

Ddu faiat onnia dus trer mesis, fromas chi teniat cosar de endiri.

Cintu chi fut, si pigaiat su cafeu, sa pobidda siddu purriat.

Totu s’omu si preniat de fragu ‘e cafeu e de linna alluta tandu tandu.

In cuss’arratu, sa femina ddi ogaiat cent’e una chistioni.

Dd’arregodaiat su trabagliu in bingia, sa fentan’e asseliai in su staulu fartzu e de non donai cosa a fidu.

Sa genti parit totu ona, evatu chi tenit su chi olit dd’ischescit onnia cosa, paramentir de pagai.

Ai cussa iant airi ofiu, no ai cussu creimundu ‘e pobiddu chi teniat.

Candu tziu Pitanu non ddi podiat prus, ddi naraiat ca idu ca fut bona in donnia faina iat essiri andada cussa a bendiri.

Tandu sa pobidda siddi furriaiat coment’e chi dd’essint punta.

E chini iat airi onau croba a sa familia? E chini iat airi chidiu s’omu?

Cun totu cussas cantzonis si faiat s’ora ‘e nci essiri.

S’omini unfrau tocaiat a nu basciu chi teniant in prassa, ddue faiat sa butega ‘e ferreri.

Sa femina abarraiat in s’oru ‘e sa tziminera, fuedhendu cun Gesugristu e totus is santus.

Sa prus chi cicaiat fut a Nostra Segnora ‘e su Carmu.

Fut nascia sa dì sua, in Elini, innantir de airi etiu sa festa a bidda.

Su babu dd’iat nau ca sa mama si fut fidada a calar’a sa festa po mori ca mancaiat dur mesis a su tempur giustu.

Ndi fut segua, si funtri coiaus in su mes’e ennargiu.

S’ogu ‘e su mundu iat contau ‘e atra manera, ir mesis a contu su funti is chi depiant essiri.

Essint seti, essint noi, sa pipia nascia fut e Carminedda dd’iant lamada.

Sa idda iat acciuntu Nasciallestru; po cussa fut po su contu ‘e ir mesis, po sa idda poita non iant acodiu a nci torrai sa mama a domu.

Carminedda Nasciallestru a Nostra Signora ddi fuedhaiat coment’e a na mama, sa sua si fut morta torrendu a bidda e cun sa irdia iant sempri tentu pagu ‘e nai.

Candu tziu Pitanu moviat, ddi naraiat ‘e ddu igliari coment’e a unu pipiu, fut tropu onu e assolo non fut cos’e si fidai.

Su ‘e prus dda pregaiat ‘e ddi fairi endiri totu ca ciai s’iscit ca in dun’omu si tenit ispesar meda.

Chi Nostra Signora iscurtaiat, cussa si at essiri disobrigada.

De candu fut nascia, o in Elini o in Seui, de su Carmu non sindi fut mai ischescia.

Seguru ca sa candela sua non iat essiri sa prus pitica ‘e sa festa. Is chistionis cun is santus ciai non dda faiant surpa, fatu fatu etaiat un ogu a sa fentana po biri chi su pobiddu essiat de su basciu infodhinau a cantu passaiat totu sa gida; tra sa forgia e sa codina, pistendu magliu de mengianu a noti.

Su sabudu a merì non trabagliaiat, andaiat a cresia, su ominigu a mengianu, a su monti.

A merì tocaiat a su tzilleri po su schisciu ‘e is cartas.

Candu andaiat a bendiri sa butega abarraiat serrada.

Non iat tentu figlius po sighiri s’arti e acordai aglienus non torraiat a contu, faiat totu a sa sola.

Cussu mengianu iat acabau de concordai su carruciu, dd’iat giai fatu sa dì innanti.

Po meglius segurantzia castiaiat sempri chi is sacus essint eni acapiaus, mentecoi essit perdiu su iagi andendu.

Po aviar’a istatzioni passaiat a sut’e sa fentana ‘e omu, sa pobidda ddu castiaiat e si faiat sa rugi, cussu moviat sa conca.

Su saludu insoru fut cussu. Erribaiat innantir meda ‘e partiri su trenu, faiat su billetu e cun passientzia poniat su carruciu e is sacus in dunu logu chi ddus essit possiur biri de a cantu si seiat.

Non si creiat ca funtri totur malur, ma s’apretu fut meda e onniunu meglius chi ongiat croba a su sù.

Fromas chi passaiat s’ora, su trenu si preniat.

Connosciat a totus, ddus saludaiat lamendudeddus cun su nomini.

Fut ancora iscuriu candu su trenu fut partiu.

A Mont’e Susu ndi calant is chi trabagliant in padenti e abarraiant giai giai fethi feminas.

In Genn’e Ua iat bessiu atra genti. Un omini chi connosciat dd’iat pregontau chi teniat farcis.

Tziu Pitanu dd’iat nau chei, una fut in pigliu totu e si biat, non faiat a nai ca nou.

Dd’iat nau ca dda teniat improminta a unu de Loceri e non sidda podiat bendiri. Non fut beru. Isciat ca fut malu pagadori.

Meglius a lassar’a perdiri. Ndeghinò, a prus ca nci perdiat su trabagliu, a sa torrada ddi tocaiat a intendiri a sa pobidda puru.

Tanti dd’ischesciat cheleguna cosa ai cussa, contaiat ir marronis a sacu serrau.

Sa lugi ‘e sa dì cumentzaiat a bessiri. In istatzioni ‘e Iddamanna iat bessiu fethi un omini, si fut setiu atesu ‘e is atrus, chena saludar’a nemus, pariat inchietu, s’intendiat mali. Fatu fatu tussiat e si stregiat cun dunu mucadoreddu, fut grogu che cera, sa pedhi ddi pariat betada in is ossus.

In Arzana non iat abudhau nemus. Su trenu imbrassaiat su monti, calendu amostaiat su mari.

In Lanusei ndi calant giai totus, chelegunu essit, su trenu depit sighiri finas a erribar’a Arbatassa.

Tziu Pitanu fut erribau, cun passientzia nd’iat calau su iagi.

Innantir de sighiri su caminu rmurtzat, una fitigedda ‘e pani e un orrogu ‘e casu ogaur de sa tasca ‘e pedhi.

Dda imperaiat sempri candu andaiat a giru. Iat papau coidendu.

Tirendu su carruciu s’iat pigau s’essida po lompiri a sa idda, in caminu atobiat s’omineddu malaidongiu e ndeddu sighit.

Si castiant a pari, ma non si narant nudha.

Erribau a su cursu, ddu firmat una femina e ddi pigat una marra, dda pagat a inari.

Sa dì cumentzat beni. In prass’e cresia aberit is sacus. Unus scantu ominis acostiant, castiant is frutur de sa forgia.

Unu ddur bantat. Fut un amigu, primu chi una bomba ndd’essit leau na manu, faiat su ferreri.

Passat su mengianu e su ferru ‘e unu sacu si fait a casu e ogliu. Non er dinari, ma serbit e totu.

A primu merì nci calat a Irbonu, atobiat a domu ‘e unu fradili coiau a inigui.

Isciat ca depiat benniri, dd’iat mandau imposta po sa dì chi iat essiri erribau.

Candu lompit a domu, ddu at atri. Funti ispettendudeddu. Innant’e iscurigai, finase s’atru sacu er bell’e che irbuidu.

Andada chi ndi fut sa genti, su fradili ddi pregontat de totu s’areu e sighi sighi de totu sa idda.

Chi s’ischesciat de chelegunu, fuedhaiat sa pobidda. Mancar’essit strangia e non essit mai biviu in Seui, connosciat a totus.

In is urtimus chi s’agataiat, iat bigliau sa sorga, martura a manus e a peis, ma de conca coment’a bint’annus.

A iscurigadorgiu, sa femina acostiat na mesigedda a sa tziminera.

A cada ‘e nu pratu ‘e brodu ‘e casevita, unu pigliu ‘e pistocu e fata sa gena.

Na tassa ‘e binu agiudada is contus, ma sa dì infatu tocat a moviri, non fait a istentai.

Su fradili cun sa pobidda is’arretirant a s’aposentu insoru, tziu Pitanu sterrit na manta eccia e si crocat in denant’e su fogu. No adurant a pigari sonnu.

Su noti nci olat in dunu nudha. A mengianu coidant a pesai tot’a is tres, pau pau cafeu y est ora e moviri.

Sa farci non ndedd’iat leada nemus, su ferreri ndedda ogat e dda purrit a sa femina po sidd’onai.

Fut beni fata e in domu ‘e genti chi bivit trabagliendu sa terra ddue serbit. Su fradili ddi narat ca po una tass’e binu e unu pratu ‘e brodu fut tropu, ma tziu Pitanu non si oliat infatu ‘e nemus e nd’andat lassendudedda.

A bell’a bellu si pigat su caminu po Elini, non tenit pressi, mancat meda a passai su trenu, su tretu fut pagu e bon’a fairi.

In su trenu atobiat centi chi connosciat, dd’arrecumandant cosas po s’atra ia chi at essi calau.

Su ferrei assentat totu, su tanti ‘e torrai er bell’e fatu. In Lanusei tocat a spettai unu bell’arratu, si papat su chi ddi fut coigliau ‘e sa dì innanti.

A s’ora ‘e partiri aviat centi meda, totu facir bidas. Erribat a bidda a primu merì.

Fut cuntentu, osimancu custa ia sa pobidda non iat a tenni ‘e si chesciai.

At ispacciau totu. Imbucat in domu e ponit tres sacus in piss’e mesa.

Sa pobidda ddu castiat e ddi narat : -Ses torrau- cussu acodit a nai: -Torrau soi- E is sacus funtr’obertus e donnia cosa passada de una manu a s’atra.

Oradù, nd’iat ‘e cosa chi non andaiat beni.

S’ogliu fut ‘e ocannu passau, su casu fut fendusì marzu e s’olia fut totu punta.

Iat bogau maladia finase a su inari, fut totu a billetur mannus e in ir butegar non depiant ispiri ca ndi teniant.

 

Letto 2560 volte Ultima modifica il Martedì, 16 Dicembre 2014 09:10
Altro in questa categoria: « Intrecci Trama di Manta »