fbpx

A Maria Ortighedda si dd'est morta sa mamma, est abarrada cum su babbu.
Custa picciocchedda, a pagu a pagu, cresciada finas a chi est diventada una splendida picciocca manna, pronta a coiai.
Si nd'est innamarau si babbu e Maria, candu su babbu dd'a nau ca dda oliada po isposa, s'est posta a prangi. 
Ddi narada: "Maria, epoite prangis?"
"Ca deu a issu no ddu ollu po isposu!" arrespundidi issa

Su disinfattu a mangianu, candu su babbu si nd'esti andau a traballu, est calada a sa porta e s'est posta a prangi.
Est passada una femmina e dd'a nau:"Maria, poiti prangis?"
Maria dd'adi arrespustu:"Amariolla mi pongiu a prangi ca babbu miu m'a fattu sa domanda ca mi olid a isposa".
Custa femmina appariada ca fudi sa Madonna. Dda nau: "Candu ti ddu torrad a nai ca ti olid a isposa ddi naras: Issu mi depi comprai unu estiri tottu a campaneddas de oru".

A su notti est rietrau su babbu de traballu e ddi torrada a nai sa stessa cosa, ca dda oliad po isposa.
"Chi issu est propriu seguru ca mi olid po isposa mi depid comprai custu estiri a campaneddas!".
Su babbu dd'ad arrespustu ca estiris a campaneddas de oru non d'esistid in tottu su mundu. 
Maria dd'a nau ca chi non esistint estiris a campaneddas de oru non esistid mancu chi su babbu si coid cum sa filla.

Su disinfattu a mangianu est passau unu bendendu bestiris fattus e nadad a chini comprad bestir is fattu tottu a campaneddas de oru.
Su babbu dd'a nau: "Maria, mi ca funti bendendu bestiris fattus, bai e domanda cantu costant".
Maria est andada e a nau, centu scudus. Su babbu ddi onad is centu scudus e comprad su estiri cum is campaneddas, ma fu primada ca non boliad su babbu a isposu.

Su disinfattu a mangianu torrad a calai a sa porta e prangid disperada. Passad torra cudda femina e ddi narad: "Maria, t'appu nau ca non bollu a prangi, su estiri, babbu tuu ti dd'a comprau?".
"Sissi, su estiri mi dd'a comprau, ma deu no ddu ollu po isposu".
"Immoi ddi naras, chi issu olid chi mi ddu pighid a isposu, mi depid comprai unu estiri tottu cum is isteddus e is istallas".

A su notti torrad su babbu e ddi narad: " Ses cuntenta, Maria, ca t'appu comprau su estiri?"
"Sissi, ma nd olu un atru tottu cum is isteddus e is istellas!".

Su disinfattu a mangianu torrad a passai su bendidissu de is bestiris fattus: "E COMPRAI BESTIRIS FATTUS, E COMPRAI BESTIRIS FATTUS....TOTTUS CUM IS ISTEDDUS E IS ISTELLAS".
Su babbu, cuntentu ddi narad: "Maria, intendis, funti 'endendu is bestiris chi prascint a tui. Bai e pregunta cantu costant".
Maria preguntada, torrad agantu 'e su babbu e ddi narad: "Centu scudus".
Maria, cuntenta ca teniad dus bestiris bellus, ma non fudi cuntenta poitti non boliada su babbu po isposu.

Torrad a passai sa Madonna e ddi narad: "Maria t'appu nau ca non bollu a prangi. Immoi ddi naras: Babbà mi comprad unu estiri cum sa luna e cum su soli".

A su notti torrad su babbu e ddi narad: "Marì, immoi ciai ses cuntenta, t'appu comprau tottu is bestiris chi olias".
"Sissi, ciai soi cuntenta però mi deppid comprai un atru estiri cum sa luna e cum su soli".
E su babbu ddi narad: "Custu non est mai isistiu in su mundu a agattai un estiri cum sa luna e cum su soli".
Maria dd'arrespundidi: "Chi non s'est mai connotu a agattai un estiri cum sa luna e cum su soli, non s'est mai connotu chi su babbu s'essid a coiai cum sa filla".

Su ncras a mangianu si torrad a ponni in sa porta e torrad a passai sa Madonna. Dda nau: "Marì, babbu tuu t'a comprau dus bestiris, ddi depis nai immoi: Mi depid comprai una pariga de bottinus de oru".

Passad unu bendidissu: "E COMPRAI BOTTINUS FATTUS, E COMPRAI BOTTINUS DE ORU".
Su babbu a Maria: "Bai e domanda cantu costant".
Dda nau: "Centu scudus".
Maria fu cuntenta ca teniad custas cosas bellas, ma fudi sempri disprascia ca non boliad su babbu po isposu.

Su disinfattu si ponid in sa porta e prangid disisperada.
Sa Madonna ddi narad: "maria non ti depis preoccupai de nudda. Candu babbu tuu ti ddu torrad a nai ca ti olid a isposa di naras: Mi depid ancora comprai un atru estiri de ortighedda fini".

Candu est torrau su babbu dda nau ca oliad ancora un atru estiri de ortighedda fini.
Torrad a passai cuddu omini bendendu estiris fattus.
Su babbu dda mandad a domandai cantu costant e si ddu comprad.

Su disinfattu s'est torrada a ponni in sa porta, est passada sa Madonna e dda nau de calai unu levamanu, e nci adi bettau unu bidoni de latti e dda nau: "Mari, sciaquadì sa facci, pigaus una scatula e poneus is bestiris e is sabatas, lassaus solu su estiri de ortighedda fini, ponididdu e beni cum mei".
Si funti postas in caminu. Funti andadas a un'atra idda e sa Madonna in dogna familia domandàda chi teniant un apposentu po custa picciocca. Nisciunus teniad apposentu de allogiu finas a cantu funti erribadas a una familia de tre sorris bagadias. Sa Madonna ddi sa nau: "Teneis unu apposentu po custa picciocca sola, abbandonada?".
Dd'anti nau: "Apposentu no ddi teneus, chi no esti in biemola in s'accoiladorgiu de is puddas".
Sa Madonna ddi s'a nau: "Toccai, poneidedda peri in cui. Maria abbarra tranquilla castia ca dogna sabudu in custa idda faint una festa ca nc'est su fillu de su rei bagadiu e si deppidi coiai. Castia, ca ir meris de sa omu andanta dogna sabadu e t'anta a nai: Maria,beni cum nosu. Tui naradis, pagu beni miu, auba appu andai, bestìa de ortighedda fini?

Su sabudu a mangianu d'anti nau: "Beni cum nosu, ca andaus dogna sabudu".
Ma Maria no a postu menti. Dopu unu pagu, candu s'a pensau ca funti erribadas si preparad po andai sola. S'a postu su estiri cum is steddus e is stellas. Sa Madonna dd'ia nau: "Fattus tres ballus, bessia foras, tanti a ponni sentinellas po biri agantu nci mbucas ma tui depis pigai unu bottu de poddìni e candu a bi partidi erribada a sa omu de su rei".
Su rei candu a bittu custa picciocca cum su estiri cum is isteddus, muttidi su principinu: "Beni, beni, ca nc'esti una picciocca bella ca esti unu spantu de sa bellesa chi portad".
Su principinu s'est innamorau subitu de custa picciocca. Dd'adi pigada a ballai. Fattus tres ballus Maria s'nd esti andada ad omu. S'adi cambiau su estiri de ortighedda fini. Dopu unu oagu erribanta is tres sorris e dd'anti nau: "Maria, Maria, t'nd asi perdiu una de festa bella! Pensa ca esti andada una picciocca cum d'unu estiri tottu cum is isteddus e is istellas". 
Maria ddi s'a nau: "Tantu ciai non fudi che a mei, bestìa de ortighedda fini!".
Dd'anti nau: "Marì, immoi preparadì po sabudu chi enidi, ca enis cum nosu".

Su sabadu a mangianu est torrada a passai sa Madonna e dda nau: "Immoi depisi donai cura prus de primu, ca su principinu s'est innamorau de tui e adi a ponni sentinellas ancora de prus. Tui piga su mbudu de su poddìni e scudisinceddu a facci".

Su sabadu a mericci is meris de sa omu dd'anti nau: "Marì, preparadì ca enis cum nosu".
Maria a nau: " Ellu, aubi appu a andai, cudda bestìa de ortighedda fini, cudda chi bividi in s'accoiladorgiu de is puddas".
A sora de movi si funti preparadas e funti andadas a sa festa. Maria, candu s'a pensau ca podianta essi erribadas, a preparau su mbudu de su poddìni e s'a postu su estiri a campaneddas de oru, s'est posta in caminu e est lompia a sa omu reali. Comenti fudi erribandu, tottus si girant intendendu is campaneddas de oru. Su fillu de su rei, comenti dd'a bista, dd'a pigada a ballai. Ma su babbu a postu tanti guardias apremuradudeddas ca chi no isciant nai accantu nci mbucada Maria, ddus puniad malamenti. Ma Maria, fattus is tres ballus, nd'est bessìa foras. Candu fudi bessendudent si nd funti accatadas is guardias, ma Maria nci ddi s'a tirau su poddìni e no anti possiu biru agantu esti andada.

Maria est torrada a omu s'a postu su estiri de ortighedda fini e dopu unu pagu funti torradas is meris e dd'anti nau: "Maria, Maria, ses perdendud custa bella festa chi faid su rei po nosu e po tottus is chi olint andai. Chi bisi su estiri chi portada sa picciocca chi pigat a ballai su fillu de su rei. Portad unu estiri a campaneddas de oru".
Maria arrespundid: "Ciai no è che a mei, bestìa de ortighedda fini in bia e mola".

Torrad a passai sa Madonna e ddi narad: "Castia ca, candu ti ponint is sentinellas, nc disi scudis unu bottinu, degaici non binti accantu nci mbuccas".

Is meris de sa omu su sabudu a mericci, comenti e sempri, dd'anti torrai a nai a si preparai po andai cum cussas. Ma Maria non ponid menti. Nd ddas adi fattas andai...
Poi s'a postu su estiri cum sa luna e su soli. Candu est erribada cum cussu estiri tottus si funti giraus, poitti fudi ancora prus bella. Su principinu comenti dd'a bista, subitu dd'a pigada a ballai. Fattus is tres ballus nd'est bessìa foras. Candu s'est bista tottu ingiriada de is guardias realis s'nd a bogau una sabatta e nc dd'adi scutta. Is guardias tottus preoccupadas ca mancu custa ia anti ittu aubi fudi imbuccada Maria, pigau perou sa sabatta e dd'anti portada a su fillu 'e su rei, discuntentu ca no anti ittu auba fudi andada Maria, ma fudi perou cuntentu ca cum sa sabatta si podiad isciri de chini fudi. 

Su principinu a fattu etai unu bandu in tottu sa idda, narandu ca passad issu cum is sentinellas po mesurai sa sabatta e a chini dd'andat beni diventada sa sposa sua, essid de idda o de foras de idda. Cumenciant a fai su giru de sa idda cum su bottinu. Perou non s'agattad una persona de dd'andai beni, a chini ddi fudi manna, a chini ddi fudi pitticca, a chi no nc ddi mbuccada nudda. 
A furia de girai sa idda nci funti erribaus a omu de is tres sorris. Tottus cuntentas cumenciant a mesurai, ma a mancuna de is tres sabatta eniad, ma su principinu ddi s'a nau: "Ma solu osatru biveis in custa omu, o nci bivid atra genti?". 
Anti arrespustu: "Nci tenid una picciocca bivendu in 'bia e mola' ".
"Mutteidedda subitu ca ollu chi si mesurid custa sabatta".
Mutint a Maria, mesudad sa sabatta e dd'andada beni e arrespundid: "Chi oleis nc'est peri sa cumpangia e ir bestiris puru chi mi ponìa dogna sabadu".
Su principinu a nau: "Custa est sa sposa mia".

Maria tottu cuntenta, ma is meris de sa omu anti incumenciau: "Unu fogu si dda papid ca s'adi cullunau".
Ma su principinu ndi dda pigada e cum dd'una grandu festa si funti coiaus.

 

Nel territorio di Arrole, in Ogliastra, i pastori di Urzulei erano soliti pascolare il loro bestiame. Un giovane pastore, mentre stava seduto sull'erba a vigilare il suo gregge, sentì un canto melodioso in lontananza. Era una voce dolce, di giovane donna. Si alzò meravigliato, perchè pensava di essere solo e con lo sguardo cercava intorno per individuare da dove provenisse la voce. Non vide nessuno e, turbato si mise a sedere pensando di aver avuto allucinazioni.

Dopo qualche minuto la voce si udì nuovamente, più nitida, mentre ripeteva la stessa canzone. Il giovane si alzò di scatto, questa volta deciso a scoprire la ragazza che cantava e si nascondeva. Il suo sguardo acuto ispezionava ogni cespuglio di lentischio, ma nessuna donna vi era nascosta. Là intorno non c'erano alberi, c'era solo una casetta diroccata, ormai disabitata da anni, sul cucuzzolo della vicina collinetta. Il pastore si diresse e dalla porta scardinata diede uno sguardo in quel misero tugurio. Naturalmente non trovò nessuno, anche se pareva che il canto provenisse da quella direzione. La casetta si componeva di un' unica stanza, parzialmente occupata da un grande telaio completamente avvolto dalle ragnatele. Il giovane, deluso, tornò verso il gregge.

L'indomani alla stessa ora credette di udire ancora la voce che cantava. Corse subito verso la casetta perchè la melodia pareva venire proprio da là, ma la casa era vuota come il giorno precedente. Irritato e intimidito, parlò della strana avventura ad un vecchio che pascolava il suo gregge poco distante. L'indomani i due uomini attesero insieme, uno ansioso e l'altro incredulo, che il canto si facesse sentire. Dopo qualche ora udirono chiaramente la melodia che pareva sprigionarsi dalla vecchia casa abbandonata. Si precipitarono verso l'uscio, ma non videro nessuno; unica cosa viva dentro quella catapecchia erano i grossi ragni che si muovevano sulle ragnatele tessute intorno al vecchio telaio.

Dopo una settimana tutti i pastori della zona sapevano della misteriosa voce che si udiva nella casetta e tutti erano andati a curiosare, ma nessuno aveva visto nessuno. Anche Pauleddu, un ragazzo di nove anni, incuriosito dai pettegolezzi che in paese si facevano sulla voce misteriosa, si avventurò nei campi, fino alla colinetta deserta. Lasciandosi guidare dalla voce, il ragazzpo giunse in cima alla collina e facendosi forza per dimostrare a se stesso che non era più un bambino, entrò nella casetta. Davanti al telaio stava una fanciulla che tesseva e cantava. Il telaio era tutto d'oro. Appena la fanciulla vide il ragazzo ritirò rapidamente le sue cose e scappò via. Pauleddu, dopo il primo attimo di smarrimento, accortosi che la ragazza, a causa della fuga precipitosa, aveva dimenticato la spola, la raccolse e la rigirò attentamente tra le mani, poi si avviò con quell'oggetto stretto in un pugno verso il paese, orgoglioso di aver scoperto il mistero che aleggiava intorno alla vecchia casa.

Non aveva percorso neppure cento metri quando il cielo si oscurò e un violento temporale si abbatté sulla zona. Pareva che l'acqua e il vento, con furore e violenza, volessero travolgere tutto. Il ruscello che scorreva poco distante s'era ingrossato da far paura e con fragore, mughiando minaccioso, si riversava nella valle sottostante allargandosi sempre più. Pauleddu lo guardava con sgomento quando all'improvviso inciampò su una pietra viscida e cadde disteso lungo la riva, ad un palmo di distanza dall'acqua che correva rapida. Per evitare di essere travolto si afferrò ad un ramo di oleadro. ma nella prese dovette abbandonare la spola che scivolò dentro il ruscello e fu subito travolta. Ormai non si vedeva più, l'acqua l'aveva già trasportata lontano.
Tutto si era svolto con rapidità incredibile. Il ragazzo stava ancora disteso sulla riva, ben ancorato all'oleandro, e già si rendeva conto che la furia del ruscello era sensibilmente diminuita. L'acqua che prima lo lambiva, ora si ritirava a vista d'occhio e non pioveva più. Un lembo di cielo azzurro occhieggiava tra le nuvole grigie. Si alzò meravigliato. Il temporale, così improvvisamente iniziato, con la stessa rapidità si allontanava.

Il ragazzo tornò subito in paese.
"Perchè hai abbandonato il gregge?", gli domandò il padre.
"Perchè il torrente s'è ingrossato a causa del temporale e stava per travolgermi".
Il padre lo guardò incredulo e gli disse:
"Non c'è stato nessun temporale. Non piove da mesi e il ruscello è asciutto".
"Eppure stava per travolgermi!", replicò il ragazzo e raccontò quel che gli era successo.

Il pastore che per primo aveva udito la voce cominciò a fare la posta tutte le sere, col fucile imbracciato, sicuro che un giorno o l'altro avrebbe scoperto il mistero.
Un giorno udì nuovamente la voce melodiosa e gli parve di vedere addirittura un'ombra che si muoveva nella casetta. Senza esitazione puntò il fucile e sparò un colpo. La voce tacque. Il giovane si accostò alla casa e vi penetrò guardingo. Era vuota. Si agitavano lentamente solo le ragnateletese tra il muro e il telaio. Della fanciulla vista da Pauleddu nessuna traccia. Il giovane si convinse che in quella vecchia casupola fosse nascosto un tesoro. Prese un piccone e cominciò a scavare. Scavò dappertutto finchè non rimase pietra su pietra, ma non trovò nulla.

Da quel giorno la voce non si fece più udire e i pastori ripresero a pascolare tranquillamente le loro greggi.

 

Piriccu Tritillu, fanciullino vivace, coccolato e viziato da Donna Ceccella amava presentarsi così:

"A mei mi nanta Piriccu Tritillu,
non seu tantu bellu, però soi unu lillu
su lallu de su lullu de Donna Ceccella
Tritillu Tratallu de sa sposa bella
ma Donna Ceccella stada sempri in pena
po mei non dormi non prandidi non cenada
e sempri mi stugiat su mellus nennei
s'unicu nennei chi pragit a mei.
Ei, ei , ei, ei".

Fattosi giovinotto, piuttosto intraprendente, Piriccu cantava così le sue spacconate amorose:

"Sa fill'e e zia Cugurra (cussa chi bendit farra)
ma promittu una surra, fiat boghendimì barra.
Middi dongu unu spizzu bellu a sutta de su brazzu
e a color'e sartizzu sa pezza middi fazzu!
Inveci 'e s'inchiettai, mbe' ddi pigat'arrì
e a dda schighirettai, pensu de dda sighi.
Ah,ah, ah, ah!".

Più tardi però s'innamorò piuttosto seriamente della bella Nedda; ma qui il poverino si trovò ad un bivio atroce, in quanto al consenso materno, si opponeva il diniego paterno che già:

"Tra si e no e si, tra no e si e no
seis ammacchiandumì, non mi bocciu però
tra si e no e si, tra no e si e no
o mi donais su si, o mi pigu su sò!".

Solo sui trent'anni questo dubbio fu dissipato da un'avventura sbocciata nella cantina di zia Peppa con la figliola di costei, Ciccina:

"In cantina...a su scurìu
est unu disastru, Deus mius,
sa carrada non s'incontrat
su brucculittu si...scontrat
e allora? A nozze figlioli:
jandimironnai, andira a Nora, andira jandimironnai!".

 

Da "Versi e musica" di Vincenzo Piras.

Nella Gola di Gorroppu viveva una bellissima fanciulla che dimorava nella dolina di Adarre. Ben pochi erano i pastori che l'avevano vista da vicino, ma chi aveva avuto la fortuna di intravederla, anche a distanza, la descriveva di una bellezza impareggiabile. La fanciulla usciva dalla sua voragine, attraversando un passaggio segreto, una specie di tunnel che portava in uno spiazzo in mezzo ad un bosco di lecci. Qui si sedeva su uno sgabello d'oro e si metteva a dipanare la lana oppure tesseva all'ombra delle piante, su un telaio anch'esso dorato.

Aveva sempre con sè un cagnolino che abbaiava per tre volte se qualcuno si accostava e a quell'avvertimento la fata ripiegava le sue cose e scompariva dentro la dolina.

Talvolta i pastori la vedevano in lontananza attraversare boschi e valli su un cavallo bianco, ma quando cercavano di rintracciarla non riuscivano nell'intento perchè le orme del suo cavallo segnavano una direzione diversa da quella in cui la bella signora, che tutti ritenevano una fata, era stata avvistata.

Una volta alcuni pastori fecero la posta per alcuni giorni consecutivi e le loro speranze non furono deluse: videro la "Jana" che, all'uscita del tunnel, girava a rovescio gli zoccoli del suo cavallo; allora capirono perchè nessuno era mai riuscito a rintracciarla.

La fanciulla, in groppa al destriero, girava per i salti del Supramonte di Orgosolo, penetrava nell'ombrosa gola di Gorroppu, si addentrava nella "Pischina 'e Urthaddala" che tutti credevano un pozzo senza fondo.

Questo suo vagabondare aveva acceso la fantasia dei giovani e tutti avrebbero voluto vederla da vicino. I più intraprendenti avevano notato, dopo lunghi appostamenti, che la ragazza, all'alba non mancava mai di mosrarsi nella zona detta S'Ascusorju.

Quivi giunta scompariva, quasi la terra l'avesse inghiottita insieme al suo cavallo e non riappariva se non dopo il tramonto del sole.

Tutti si convinsero che la Jana si inoltrasse in una grotta ove custodiva un tesoro. I mandriani avevano sempre sentito parlare di un immenso tesoro portato dall'Oriente e nascosto in quel luogo da un popolo che vi era stabilito quando furono costruiti i nuraghi.

I pastori lo avevano tanto cercato, ma le loro ricerche erano state sempre infruttuose. 

Un giorno capitò nel Supramonte un vecchio mandriano esperto di arti magiche, che in fatto di tesori la sapeva lunga. 

"Se la fata della voragine di Adarre custodisce un tesoro, voi non potrete mai trovarlo", disse ai pastori.

"Perchè mai?", chiesero questi meravigliati.

"Perchè solo chi ha l'anima pulita può trovare un tesoro che non proviene da rapina", rispose il vecchio.

"Allora ci vogliono anime innocenti...bambini...".

"Certamente solo dei bambini potrebbero venirne in possesso senza averne alcun danno".

Quando venne il bel tempo, due pastori, incuranti dello scettismo dei compagni, pensarono di portarsi all'ovile del Supramonte i figli, un maschietto e una feminuccia di sette e otto anni. Fecero loro visitare la zona de S'Ascusorgiu, perchè prendessero dimistichezza col luogo e raccomandarono ai bimbi di non temere, qualunque cosa vedessero.

"A voi che siete innocenti, nulla può far del male. Se vedete una bella signora, donatele questo agnello e questo capretto e chiedetele in compenso il telaio d'oro". 

Detto ciò i genitori si allontanarono lasciando i figli sul luogo ove si diceva che la fanciulla scomparisse. I bimbi giocavano tranquilli con le due bestiole, quando videro davanti a loro il cagnolino della Fata.

Questo non abbaiò per tre volte come era solito fare quando qualche pastore si avvicinava, ma annusò i bimbi e si mise a giocare con loro.

Ben presto comparve anche la Jana. I bimbi la guardarono ammirati: non avevano mai visto una signora così bella. Subito ricordarono i consigli dei genitori e andarono verso lei offrendole l'agnello e il capretto e domandandole il telaio d'oro.

"Il telaio non posso darvelo" rispose la Fata, "nelle vostre mani diventerebbe subito di legno. Vi darò qualcos'altro".

Scomparve per un istante e otrnò con un recipiente colmo di monete d'oro. 

"Non dovete dire a nessuno chi ve le ha date" raccomandò porgendo il recipiente.

Prese con sè l'agnello e il capretto e scomparve seguita dal cagnolino.

Da allora la Fata di Adarre non si fece più vedere. 

A lungo i pastori ispezionarono la zona attorno alla dolina e a S'Ascusorgiu, con la speranza di scorgerla, anche per un solo istante, in groppa al suo destriero bianco, o intenta a tessere sul suo telaio d'oro, ma nessuno la vide più nè sentì più abbaiare il suo cagnolino.

Era uno stupendo pomeriggio d'estate dei primi del '900 e, dopo un giorno afoso, il sorgere improvviso del maestrale da ovest fece diventare i colori dell'altopiano lucenti e netti dando a tutto il paesaggio una bellezza da favola.

Un giovane pastore scendeva,quasi correndo, lungo un ripido sentiro della montagna che domina Urzulei, "Punta is Gruttas", ed aveva in mano uno strano oggetto color verde scuro e lo teneva ben stretto. Arrivò in paese poco dopo e, zitto zitto, entrò in casa, si tolse la bisaccia di dosso, estrasse cautamente quello strano affare che, in prossimità delle prime case, si era preoccupato di nascondere. Intanto si era fatto buio.

Il giovane Pietro Salvatore Mulas (in qualche testo si cita Raimondo, in altri Giuseppe), seduto vicino al fuoco, osservava il suo tesoro; era talmente una bella cosa, e pensare che era là, nella grotticella de "Sa Domu 'e S'Orcu", in cima al monte, alla portata di tutti; era bastato scavare un pò tra le pietre per portarla alla luce.

Che strana figura! Si capiva molto bene che era una donna seduta con un morto, o un ferito, in grembo; peccato mancasse un braccio, quello destro! Forse tra i sassi della grotta, una grossa stalatite caduta era stata la causa di questa mutilazione, chissà? Avrebbe dovuto guardare meglio, L'indomani vi sarebbe ritornato.

Scorrendo con le dita la statuetta notò una grossa protuberanza sul petto del ferito. Cosa poteva essere? Avvicinò la figura al fuoco e guardò attentamente. ma si, ora capiva! E pensare che glielo avevano detto tante volte in passato che altri pastori dei paesi vicini avevano trovato dei cocci e dei bronzetti, alcuni di essi rappresentavano guerrieri con una spada...Certamente, ora vedeva bene, era una spada ciò che portava sul petto quel ferito figlio senz'altro della donna che teneva fra le braccia; doveva dunque trattarsi di un antico guerriero.

Cosa avrebbe fatto ora della statua? Vent'anni prima due pastori, nella stessa grotticella, avevano trovato altre statuette, più brutte però; molti in paese ne parlavano ancora.

Qualche anno dopo, nel 1930, durante i lavori di ricognizione per la redazione della Carta Archeologica, il famoso archeologo Taramelli ebbe modo di visitare il paese di Urzulei. Accompagnato dal commissario prefettizio, il signor Luigi Secci, durante una visita potè conoscere molte persone del posto ed ottenere in custodia, da parte di Raimondo Mulas, un'ascia bipenne di bronzo ed una statuetta votiva femminile che portava il figlio in grembo, statua ribatezzata in tempi più recenti come "La Madre dell'Ucciso", entrambi provvenienti dalla grotta di Sa Domu 'e S'Orcu. Da quanto noto, nellla versione ufficiale, il signor Mulas trovò la celebre statuina mentre assieme ad altri operai lavorava all'estrazione delle radici di erica da destinare alle fabbriche di pipe della Germania. Oggi la si può ammirare a Cagliari, nel Museo Archeologico Nazionale.

 

 

Nostra Signora m'è lompia a domu
donau d'appu sa primu cadira
sa primu cadira de oru e de prata
narau d'appu aube fudi andendi
so andandi a ciccai su fillu su
su fillu su 'n ceddadi in cuaddu e monti
portendi sa gruxi a fronti a fronti
e nò da podi portai
is campanas a toccai
is campanas de s'arreppiccu
é mortu Gesù Cristus
é mortu e interrau
littèra anti inviau
littèra beni scritta
a su sonu de sa trumbitta
a su sonu e sa cadena
custu si ca é dol'e pena
custu si ca è dolu e pia
cuddu fillu chi tenìa
limpiu chene peccau
limpiu chene peccura
sa divina creatura
sa divina passioni
non mi lamis prusu Maria
petti mamma de dolori.

 

Tres cenarbas de Deus
giai nai podeus
podeus giai nai
ellu ete eus a nai
dexi babbu nostrus
dexi ave marias
cuddas penas chi pattias
pattiasa po nosu
cuddu Deus poderosu
esti andau e beniu
ellu eita ha battìu
ha battìu una carta
de manu de Deus fatta
fatta de manu de Deus
pesa Juanne meu
e faedda sa chia
a sa vergini Maria
tirandudendi is grinisi
is grinisi finu a pranta
e sa gloria Santa
è che sa Gloriosa
prangidi a crischillosa
pranghendu t'accricchillu
ca narada "hoi fillu"
e "hoi" fillus tottus
aube t'anti mortu
agantu nasci Cristusu
fai mangianu friscu
is berbegargius de corti
si spantanta a sa notti
e a sa notti si spantanta
e is arias cantanta
e cantanta a lugori
po beatu Sarbadori
po beatu Serafinu
mamma de bonu camminu
de camminu derettu
su Santissimu Sacramentu
laudau sia prusu e prusu
su nomini de Maria, Giuseppi e Gesusu
laudau sempri siada
su nomini de gesusu, giuseppi e de Maria
laudau sia sempri 
su nomini de Maria, Gesusu e de Giuseppi.

 

 

 

 

Anninnia anninnia 
drommi figia mia
circa de d'assonnari
però po d'indi scidari;
Faccar bonu riposu,
in sa vida tengiar gosu,
tengiar gosu e furtuna
bella che sa luna
bella che un'orrosa
deo ti bia sposa.
Isposa e coiada
e in domu cun is figiusu;
accansisi ir disigiusu
accansisi is cuntetoso
tengiar solu furtuna;
sa mamma er solu una 
sa mamma est un'ebbia
anninnia anninnia

ORRUNDILI ORRUNDILI

Orrundili orrundili
imparamì a tundiri
imparamì a tessere
candu ddu asa essere
in punta de campanili
ti ddu apu a bocciri
cun d'una scoppettada
orrundili scoada

 

SU FOGU

Tene tene su fogu
ad'a benne Antiogu
Antiogu Marani
e ddi atti pani
pani infustu cun mele
su fogu tene tene

 

DILLULUEDDU

Dillulueddu eit'appu agattau
s'amorosa cun s'innamorau
in d'una matta de murmureu
curridi e curridi su cuaddu meu
e ddu curridi picciocu Stochinu
e curridi finasa a Barigau
dillulueddu eit'appu agattau

 

SU CUCCHEDDU

Cuccheddu cantadore
in serra 'e masone
er beru ca ses'indovinadore
er beru ca ses po m'indovinai
cant'annus in c'appu po mi coiai?

 

PROE PROE

proe proe
s'axina coe
proe proe
s'axina manna
ca nd'appa donai
a babbu e a mamma
e a manneddu
ca dda pappada de piticheddu

DINGHILIANA

Dinghiliana, dinghiliana
a babbu e a mamma nci d'appu in Talana
e a su sposu nci d'appu in sa festa
d'appu nau chi torri nontesta
o chinou ddi torru su spacciu
bestiu d'appu, de pannu e stravacciu
bestiu d'appu de pannu e colori
d'ognia orrundili faidi onori
d'ognia orrundili fai capella
funtanedda frisca e serachedda bella
funtana frisca e bella seracca
e unu prattu e casu 'e acca
po ddu portai a is amoraus
mellus a mei chi no a tui
mellus a mei chi no a Piricoccu
e corpu 'e balla a Sisineddu Coccu
e corpu 'e balla a issu e a sa pubidda

 

DURU DURU

Duru duru a Piseddu
de andai a Casteddu
de andai e benniri
ell'eitta ad'a battiri?
nu saccu 'e sali
aintru 'e su saccu
unu calleddu Braccu
aintru e su calleddu
unu moro nieddu
aintru 'e su moro
is crappitas de oro
aintru 'e is crappitas
tauleddas scrittas
aintru 'es tauleddas
bintinoe costeddas
aintru der bintinoe
un'ungredda de 'oe
aintru de s'ungredda
una pudda niedda
aintru de sa pudda
unu spithulu in budda
aintru de su spithulu
un'uncone 'e sartithu
aintru de s'uncone
una mela 'e oro
aintru 'e sa mela
una grandu littéra

 

CRISTOLU CORDONI

Cristolu Cordoni tenidi una acca
e candu dda muscidi i ddi cagada sa busciacca.
Cristolu Cordoni tenidi un'erbei
e candu dda muscidi ddi caga su pei.
Cristolu Cordoni tenidi una craba
e candu dda muscidi ddi caga s'araga.
Cristolu Cordoni tenidi unu cani
e nci ddu mandada a su monti a cassai
e mi ddi attidi unu bellu sirboni 
e ballada e cantada Cristolu Cordoni.
Cristolu Cordoni tenidi unu attu
e i mi ddu ponidi a papari a prattu
e i mi ddi ettada unu culurgioni
e ballada e cantada Cristolu Cordoni.
Cristolu Cordoni tenidi una pudda
e candu ddi criada no ddi etta nudda
solu pistoccu zicchirriadori
e ballada e cantada Cristolu Cordoni

 

 

 

 

 

Pagina 3 di 50