fbpx

Is sorris Janas

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Una femmina s'est coiada cum d'unu fiudu chi teniada una fiscia chi ddi naranta Maria. Attentu una fiscia peri de contu suu. Maria fudi de una bellesa de isprantu chi sa birdia fudi imbiodiosa de sa bellesa e de sa bonesa de sa fisciastra. Dde nascia sa fiscia de contu suu, lescia chi de prus non si podiada. Sa mamma est diventada ancora prus gelosa de sa fisciastra. Candu a cumenciau a cresci sa fiscia teniada gelosia de sa sorri comenti de sa mamma. 
Ma sa mamma cumenciada a nai a sa fiscia propria: "Tocca ca faesu su possibili de dda fai sperdi. Immoi una dì dda mandu agantu de is sorris Janas a biri chi si prestanta su sedassu".
Maria est andada. Toccada sa porta e is sorris Janas arrespundinti: "E chini est?".
"Soi Maria", arrespundidi issa.
"Beni, beni Maria".
Comenti adi apertu sa porta a bittu sa scala fatta in birdi, nc'esti acchirrada a pagu a pagu po non segai is scaleris.
Dd'anti domandau: " Poitta ses begnia a domu nostra?".
"Ma mandau mammai, chi si prestada su sedassu".
Dd'anti nau: "Chei, chei, Maria, ciai ti ddu prestaus. Ascurta Maria, si ddu fais unu cumandu? Si ddu fais su lettu!".
"Sissi, sissi ciai ddu facciu".
Candu Maria a fattu su lettu dd'anti nau: "S'nci scovasa?".
Candu adi scovau dd'anti nau: "Nara, Maria, comenti fudi su logu, limpiu o brutu?".
"Sa domu osatru tottu cosas bellas, tottu bellu, tottu de diamanti".
Dd'anti nau: "Nosu a tui ti oleus beni, beni meda, poitta ca ses abarrada orfanedda e birdia tua non ti podidi biri ca ses sa fisciastra. Però nos ciai ti stimaus. Tocca, ti onaus su sedassu e nci ddu portas a mamma tua".
In su sedassu dd'anti postu una moneta de centu scudus.

Maria erribada cum su sedassu agantu de sa mamma e dda donau su sedassu e a bittu su inai e nd'est abarrada spantada e creiada ca fudi po dda imbissai. 
Tandu a nau a sa fiscia propria: "Lassa ca immoi dda mandaus peri a nci ddu torrai".

Su disinfattu dd'a mandada a nci ddu torrai. Bussada a sa porta de is sorris Janas e dd'anti nau: "E chini est?".
"Soi Maria".
"Beni, beni, Maria".
Maria sempri cum tanti delicatessa essidi a pagu a pagu e dd'anti pediu chi dd'is faiada is cumandus. 
"Sissi, sissi ciai ddus facciu".
"In domu nostra eitta nci teneus?".
"Tottu cosas bellas".
Dd'anti torrau a donai centu scudus.

Candu est lompia a cantu de sa mamma, biendu su dinaifudi torra gelosa. Sa fiscia propria anau a sa mamma: "Mammà, atru che dda sperdi, dd'anti torrau a donai centu scudus".
Sa mamma dd'adi arrespusto: "Cantu ca est de caicci, candu ddu torraus a pediri dde andas tui".

E andada sa fiscia a de is sorris Janas. Toccada sa porta e is sorris Janas anti nau: "E chini est?".
Cussa adi arrespustu: "Soi eu, mammai m'a nau chi si prestais torra su sedassu".
Comenti anti apertu sa porta cumenciada a acchirrai in is scaleris e indi segada, lompidi a pissu e dd'anti nau: "Eitta olis tui!".
"Mammai a nau chi si presta torra su sedassu".
Dd'anti nau: "Nara, si ddus podis fai is cumandus?".
"Eitta oleis, seis cottas de si dus fais osatru!".
"Bisi ca nosu seus anzianas, olis scovai, fai su lettu? E a nosi fai peri su stresciu?".
Si ponidi a fai su stresciu e nd'a segau sa metadi, a impusti a fattu su lettu. Dd'anti nau: "Ascurta un atru comandu si ddus fais? Is i pettenas?".
"Po custa ia".
"Nara, eita portiaus in conca?".
"Ih, portiais pinnisci, preugu e lindiri".
Is sorris Janas funti abarradas troppu mali de su disprezzu chi dd'is a fattu, dd'anti onau su sedassu e nudda atru.

Esti erribada accantu e sa mamma, pensada ca ddi adessi onau centu scudus peri a cussa, invecisi nudda. Sa mamma a nau: "Bisi, ca dengiu arrescioni, a Maria funti faendudeddu po dda imbissai. Immoi torru a mandai a Maria a nci ddu torrai".

Maria andada a sa domu e is sorris Janas, toccada sa porta e anti nau: "E chini est?".
"Soi Maria".
"Beni, beni Maria, fustis aspettandudi".
Maria arziada cum d'ognia delicatesa e dd'anti torrau a nai: "Si ddus fais is cumandus?".
"Sissi, sissi ciai ddus facciu".
Maria a fattu su stresciu senza ndi segai, fattu su lettu, scovau e poi dd'anti nau: "Nosi pettenas?".
"Sissi ciai s'appu a pettenai".
Candu dd'adi pettenadas anti nau: "Maria, eitta portiaus in conca?".
"Tottu diamanti".
Cuntentas is sorris Janas dd'anti onau atrus centu scudus, poi si funti allegadas tra cusas. Sa prus pitticca a sa prus manna: "Tocca, affadadda tui".
Ma sa manna dda nau: "No affadadda tui ca ses sa prus pitticca. Deu ciai dda fadu: chi ddi essada una stella de oru in fronti".
Fudi una bellesa chi non si podiada contai.

Candu est torrada a cantu de sa birdia e de sa sorri, no iscianta prus comenti fai. Sa inbidia fu meda. Sa mamma s'est torrada a decidi de mandai sa fiscia propria.
Est andada po nci portai su sedassu. Appiccada in sa scala e segada is scaleris. Dd'anti nau: "Su sedassu nd'as torrau? Si ddus torras a fai is cumandus?".
"Chei, ciai ddus facciu".
Dda domandanta chi ddas pettenadas. E poi arrespundidi ca portanta preugu, pinnisci e lindiri e d'ognia pesta mala chi s'agattada in custu mundu.
Is sorris Janas s'alleganta tra cussas e sa sorri pitticca a sa manna: "Immoi a Maria dd'appu affadada eu a custa dd'affadas tui. Anda beni?".
"Dd'affadu eu, chi ti essada una coa de coccineddu chi in d'ognìa chi ti nanta cosa facciada una sprichitada chi siada a bergungia de sa mamma e de tottu su mundu".

Si mandada a domu de sa mamma e comenti dda muttia a cumenciau a sprichittai apetottu sa domu. Sa mamma fudi disperada: "Ciai t'anti asseliau, ciai t'anti asseliau".
Sa mamma ca ndi teniada bergungia ca si dd'anti torrada in custu stau nci dda posta in pissu 'e forru chi no dd'essi bista nemus.

Letto 2429 volte Ultima modifica il Lunedì, 30 Gennaio 2017 09:24

Cerca nel Sito