fbpx

Sa storia de Maria Ortighedda

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

A Maria Ortighedda si dd'est morta sa mamma, est abarrada cum su babbu.
Custa picciocchedda, a pagu a pagu, cresciada finas a chi est diventada una splendida picciocca manna, pronta a coiai.
Si nd'est innamarau si babbu e Maria, candu su babbu dd'a nau ca dda oliada po isposa, s'est posta a prangi. 
Ddi narada: "Maria, epoite prangis?"
"Ca deu a issu no ddu ollu po isposu!" arrespundidi issa

Su disinfattu a mangianu, candu su babbu si nd'esti andau a traballu, est calada a sa porta e s'est posta a prangi.
Est passada una femmina e dd'a nau:"Maria, poiti prangis?"
Maria dd'adi arrespustu:"Amariolla mi pongiu a prangi ca babbu miu m'a fattu sa domanda ca mi olid a isposa".
Custa femmina appariada ca fudi sa Madonna. Dda nau: "Candu ti ddu torrad a nai ca ti olid a isposa ddi naras: Issu mi depi comprai unu estiri tottu a campaneddas de oru".

A su notti est rietrau su babbu de traballu e ddi torrada a nai sa stessa cosa, ca dda oliad po isposa.
"Chi issu est propriu seguru ca mi olid po isposa mi depid comprai custu estiri a campaneddas!".
Su babbu dd'ad arrespustu ca estiris a campaneddas de oru non d'esistid in tottu su mundu. 
Maria dd'a nau ca chi non esistint estiris a campaneddas de oru non esistid mancu chi su babbu si coid cum sa filla.

Su disinfattu a mangianu est passau unu bendendu bestiris fattus e nadad a chini comprad bestir is fattu tottu a campaneddas de oru.
Su babbu dd'a nau: "Maria, mi ca funti bendendu bestiris fattus, bai e domanda cantu costant".
Maria est andada e a nau, centu scudus. Su babbu ddi onad is centu scudus e comprad su estiri cum is campaneddas, ma fu primada ca non boliad su babbu a isposu.

Su disinfattu a mangianu torrad a calai a sa porta e prangid disperada. Passad torra cudda femina e ddi narad: "Maria, t'appu nau ca non bollu a prangi, su estiri, babbu tuu ti dd'a comprau?".
"Sissi, su estiri mi dd'a comprau, ma deu no ddu ollu po isposu".
"Immoi ddi naras, chi issu olid chi mi ddu pighid a isposu, mi depid comprai unu estiri tottu cum is isteddus e is istallas".

A su notti torrad su babbu e ddi narad: " Ses cuntenta, Maria, ca t'appu comprau su estiri?"
"Sissi, ma nd olu un atru tottu cum is isteddus e is istellas!".

Su disinfattu a mangianu torrad a passai su bendidissu de is bestiris fattus: "E COMPRAI BESTIRIS FATTUS, E COMPRAI BESTIRIS FATTUS....TOTTUS CUM IS ISTEDDUS E IS ISTELLAS".
Su babbu, cuntentu ddi narad: "Maria, intendis, funti 'endendu is bestiris chi prascint a tui. Bai e pregunta cantu costant".
Maria preguntada, torrad agantu 'e su babbu e ddi narad: "Centu scudus".
Maria, cuntenta ca teniad dus bestiris bellus, ma non fudi cuntenta poitti non boliada su babbu po isposu.

Torrad a passai sa Madonna e ddi narad: "Maria t'appu nau ca non bollu a prangi. Immoi ddi naras: Babbà mi comprad unu estiri cum sa luna e cum su soli".

A su notti torrad su babbu e ddi narad: "Marì, immoi ciai ses cuntenta, t'appu comprau tottu is bestiris chi olias".
"Sissi, ciai soi cuntenta però mi deppid comprai un atru estiri cum sa luna e cum su soli".
E su babbu ddi narad: "Custu non est mai isistiu in su mundu a agattai un estiri cum sa luna e cum su soli".
Maria dd'arrespundidi: "Chi non s'est mai connotu a agattai un estiri cum sa luna e cum su soli, non s'est mai connotu chi su babbu s'essid a coiai cum sa filla".

Su ncras a mangianu si torrad a ponni in sa porta e torrad a passai sa Madonna. Dda nau: "Marì, babbu tuu t'a comprau dus bestiris, ddi depis nai immoi: Mi depid comprai una pariga de bottinus de oru".

Passad unu bendidissu: "E COMPRAI BOTTINUS FATTUS, E COMPRAI BOTTINUS DE ORU".
Su babbu a Maria: "Bai e domanda cantu costant".
Dda nau: "Centu scudus".
Maria fu cuntenta ca teniad custas cosas bellas, ma fudi sempri disprascia ca non boliad su babbu po isposu.

Su disinfattu si ponid in sa porta e prangid disisperada.
Sa Madonna ddi narad: "maria non ti depis preoccupai de nudda. Candu babbu tuu ti ddu torrad a nai ca ti olid a isposa di naras: Mi depid ancora comprai un atru estiri de ortighedda fini".

Candu est torrau su babbu dda nau ca oliad ancora un atru estiri de ortighedda fini.
Torrad a passai cuddu omini bendendu estiris fattus.
Su babbu dda mandad a domandai cantu costant e si ddu comprad.

Su disinfattu s'est torrada a ponni in sa porta, est passada sa Madonna e dda nau de calai unu levamanu, e nci adi bettau unu bidoni de latti e dda nau: "Mari, sciaquadì sa facci, pigaus una scatula e poneus is bestiris e is sabatas, lassaus solu su estiri de ortighedda fini, ponididdu e beni cum mei".
Si funti postas in caminu. Funti andadas a un'atra idda e sa Madonna in dogna familia domandàda chi teniant un apposentu po custa picciocca. Nisciunus teniad apposentu de allogiu finas a cantu funti erribadas a una familia de tre sorris bagadias. Sa Madonna ddi sa nau: "Teneis unu apposentu po custa picciocca sola, abbandonada?".
Dd'anti nau: "Apposentu no ddi teneus, chi no esti in biemola in s'accoiladorgiu de is puddas".
Sa Madonna ddi s'a nau: "Toccai, poneidedda peri in cui. Maria abbarra tranquilla castia ca dogna sabudu in custa idda faint una festa ca nc'est su fillu de su rei bagadiu e si deppidi coiai. Castia, ca ir meris de sa omu andanta dogna sabadu e t'anta a nai: Maria,beni cum nosu. Tui naradis, pagu beni miu, auba appu andai, bestìa de ortighedda fini?

Su sabudu a mangianu d'anti nau: "Beni cum nosu, ca andaus dogna sabudu".
Ma Maria no a postu menti. Dopu unu pagu, candu s'a pensau ca funti erribadas si preparad po andai sola. S'a postu su estiri cum is steddus e is stellas. Sa Madonna dd'ia nau: "Fattus tres ballus, bessia foras, tanti a ponni sentinellas po biri agantu nci mbucas ma tui depis pigai unu bottu de poddìni e candu a bi partidi erribada a sa omu de su rei".
Su rei candu a bittu custa picciocca cum su estiri cum is isteddus, muttidi su principinu: "Beni, beni, ca nc'esti una picciocca bella ca esti unu spantu de sa bellesa chi portad".
Su principinu s'est innamorau subitu de custa picciocca. Dd'adi pigada a ballai. Fattus tres ballus Maria s'nd esti andada ad omu. S'adi cambiau su estiri de ortighedda fini. Dopu unu oagu erribanta is tres sorris e dd'anti nau: "Maria, Maria, t'nd asi perdiu una de festa bella! Pensa ca esti andada una picciocca cum d'unu estiri tottu cum is isteddus e is istellas". 
Maria ddi s'a nau: "Tantu ciai non fudi che a mei, bestìa de ortighedda fini!".
Dd'anti nau: "Marì, immoi preparadì po sabudu chi enidi, ca enis cum nosu".

Su sabadu a mangianu est torrada a passai sa Madonna e dda nau: "Immoi depisi donai cura prus de primu, ca su principinu s'est innamorau de tui e adi a ponni sentinellas ancora de prus. Tui piga su mbudu de su poddìni e scudisinceddu a facci".

Su sabadu a mericci is meris de sa omu dd'anti nau: "Marì, preparadì ca enis cum nosu".
Maria a nau: " Ellu, aubi appu a andai, cudda bestìa de ortighedda fini, cudda chi bividi in s'accoiladorgiu de is puddas".
A sora de movi si funti preparadas e funti andadas a sa festa. Maria, candu s'a pensau ca podianta essi erribadas, a preparau su mbudu de su poddìni e s'a postu su estiri a campaneddas de oru, s'est posta in caminu e est lompia a sa omu reali. Comenti fudi erribandu, tottus si girant intendendu is campaneddas de oru. Su fillu de su rei, comenti dd'a bista, dd'a pigada a ballai. Ma su babbu a postu tanti guardias apremuradudeddas ca chi no isciant nai accantu nci mbucada Maria, ddus puniad malamenti. Ma Maria, fattus is tres ballus, nd'est bessìa foras. Candu fudi bessendudent si nd funti accatadas is guardias, ma Maria nci ddi s'a tirau su poddìni e no anti possiu biru agantu esti andada.

Maria est torrada a omu s'a postu su estiri de ortighedda fini e dopu unu pagu funti torradas is meris e dd'anti nau: "Maria, Maria, ses perdendud custa bella festa chi faid su rei po nosu e po tottus is chi olint andai. Chi bisi su estiri chi portada sa picciocca chi pigat a ballai su fillu de su rei. Portad unu estiri a campaneddas de oru".
Maria arrespundid: "Ciai no è che a mei, bestìa de ortighedda fini in bia e mola".

Torrad a passai sa Madonna e ddi narad: "Castia ca, candu ti ponint is sentinellas, nc disi scudis unu bottinu, degaici non binti accantu nci mbuccas".

Is meris de sa omu su sabudu a mericci, comenti e sempri, dd'anti torrai a nai a si preparai po andai cum cussas. Ma Maria non ponid menti. Nd ddas adi fattas andai...
Poi s'a postu su estiri cum sa luna e su soli. Candu est erribada cum cussu estiri tottus si funti giraus, poitti fudi ancora prus bella. Su principinu comenti dd'a bista, subitu dd'a pigada a ballai. Fattus is tres ballus nd'est bessìa foras. Candu s'est bista tottu ingiriada de is guardias realis s'nd a bogau una sabatta e nc dd'adi scutta. Is guardias tottus preoccupadas ca mancu custa ia anti ittu aubi fudi imbuccada Maria, pigau perou sa sabatta e dd'anti portada a su fillu 'e su rei, discuntentu ca no anti ittu auba fudi andada Maria, ma fudi perou cuntentu ca cum sa sabatta si podiad isciri de chini fudi. 

Su principinu a fattu etai unu bandu in tottu sa idda, narandu ca passad issu cum is sentinellas po mesurai sa sabatta e a chini dd'andat beni diventada sa sposa sua, essid de idda o de foras de idda. Cumenciant a fai su giru de sa idda cum su bottinu. Perou non s'agattad una persona de dd'andai beni, a chini ddi fudi manna, a chini ddi fudi pitticca, a chi no nc ddi mbuccada nudda. 
A furia de girai sa idda nci funti erribaus a omu de is tres sorris. Tottus cuntentas cumenciant a mesurai, ma a mancuna de is tres sabatta eniad, ma su principinu ddi s'a nau: "Ma solu osatru biveis in custa omu, o nci bivid atra genti?". 
Anti arrespustu: "Nci tenid una picciocca bivendu in 'bia e mola' ".
"Mutteidedda subitu ca ollu chi si mesurid custa sabatta".
Mutint a Maria, mesudad sa sabatta e dd'andada beni e arrespundid: "Chi oleis nc'est peri sa cumpangia e ir bestiris puru chi mi ponìa dogna sabadu".
Su principinu a nau: "Custa est sa sposa mia".

Maria tottu cuntenta, ma is meris de sa omu anti incumenciau: "Unu fogu si dda papid ca s'adi cullunau".
Ma su principinu ndi dda pigada e cum dd'una grandu festa si funti coiaus.

 

Letto 2197 volte Ultima modifica il Venerdì, 27 Gennaio 2017 20:15

Cerca nel Sito