fbpx

Sa caffetera brullana

Scritto da 
Vota questo articolo
(1 Vota)

di

Violetta Arangini

 

De candu fui piciochedda intendìa a nai ca su trenu, in bidda mia, colaiat tre bortas: una borta in sa stassioni, una borta in Pissicuccu e una borta in S’Arcu de susu, ma non discìa aùba furinti cussus logus e non cumprendìa ita ingiriotu faìat. De ‘omu de babbai ddu biàus candu passaìat in su monti ‘e Perdedu, a mesu costa, sempri a is proprias oras e candu trabballiàus in s’erriargiu faìat grandu comodidadi po iscìri eit’ora fut ca tandu non tengiàus arrelloxiu.

Candu andaìa a iscola a pei, scansaìa sempri in istassioni a buffài abba de unu grifoni chi fut in su muru de perda acantu fut posta sa barza de s’abba chi serbìat po preni sa caldaia de su trenu a craboni. Peri atra genti chi torraìat de su sartu o chi deppìat movi cun su trenu andaìat a buffai in cussu grifoni e deu ddus bia ca si cungiaiant su nasu cun sa manu narandu ca ddis faìat fasciugu su fragu malu chi ddu ‘e fut. Fut su fragu de su craboni e de is travessas e, candu lompiat su trenu, ddu ‘e fut peri su fragu argu de su fumu. Non iat at essit nuscu de orrosa ma, a mei, a fradi miu e a sorrixedda mia si praxiat meda e peri immoi, candu ddu ‘ntendu, su coru miu pistat commenti de unu marteddu e mi pigat unu murighingiu chi de is intragnas mi ‘nci ‘essidi a pettòrras e mi serrat is gangas. Mi subenit sa contoneraia de Coccodu chi si faiat callentai in su fogu de sa geminera e ajaiu chi a su scurigadorgiu s’obiaìaiat a contonera cun d’unu cani chi si lamaìat Menelìcche.

Giai in cussu tempus cumenciaìat a colài unu trenu chi non bogaìat fumu e non faìat ciuff ciuff: ddu lamaìanta “locomotori”. Curriat prus de su trenu a craboni e faìat unu strebessu treulau chi mi faìat subenni su solocciu ch’iat fattu sa credenza de mammai sa dì chi si ddi fut segau unu pei e s’in di fut furriada cun tottu su strexiu chi fut aintru. Tandu si faìat spantu ca fut modernu, currìat prus de s’atru e, sigomenti portaìat duas concas, podìat andai e torrai chen’ ’e ddu deppi ponni in pissu de una piattaforma chi fut in istassioni, po ddu podit furriai.

Prus passaìat su tempus e prus disillaìat de torrai a intendi su ciuff ciuff e su nuscu argu de su fumu de “sa caffetera”; aici lamaiàus su trenu a craboni.

Apustis coiàda, po sett’annus, happu biviu in d’una ‘omu aintru de ‘idda. De is ventanas non biat ne su mari, ne su celu ne su soli candu essiat. E non si biat mancu su trenu; ddu bia fetti candu toccaìat a si firmai in su cancellu, ma iscendu ca fut unu trenu a locomotori non mi faìat nisciuna crosidadi e non bia s’ora chi ‘nc’essit sciaddìu po podi segudài.

In s’ottanta, cun sa familiedda mia, seus andaus a biviri in sa ‘omu noa chi s’eus fattu a pagus metrus de sa linia de su trenu. Sa primu dìi, candu fui ancora asseliandu su logu, ia sammunau tottu is cicheras e ddas tenìa in sa mesa, postas’ in pissu ‘e pari. Tottu ‘nd’una sa omu iat cumenciau a tremi e is cìccheras pistaìnt in pari pari faendu unu sonu de cascavellu; parìanta po si ‘ndi furriai a terra: fut colandu su trenu a locomori ma pariat su terremotu. Po unu pagu de tempus, candu colaìat su trenu e sa omu tremìat, mi spassiau a fai timi is istràgius o is parentis chi benìant a domu a nos bisitai. Calencunu ‘ndi est peri bessiu de su comudu cun is pantalonis a tira.

Apustis unus sett’annus ia intendiu ca in sa televisioni naraìant:- Nelle officine delle Ferrovie dello Stato di Cagliari è stato ultimato il restauro della locomotiva a vapore “REGGIANE” 400. Verranno attivate delle corse a scopo turistico che partendo da Arbatax, con fermata a Lanusei e Seui, ecc... ecc... D’ianta peri fatta biri; mi fut parta prus bella de comenti mi dda subenìa. Fut lìmpia, cun is luttonis luxentis e su brunchixeddu orrubiu. E deppìat passai peri apresu de ‘omu mia! Is’ arregordus de candu fui picciochedda ìanta torrau a mi preni sa conca, e su coru mi pistaìat prusu a forti.

Unu mangianu de mesu ‘eranu, fui secia in coxina pigandu-mì su caffei e, castandu su soli orrubiu chi si sprigaìat in su mari luxenti, pensaìa a cantu neas m’ia perdiu in tottus cussus annus ch’ia biviu in sa ‘omu aintru de bidda. Su soli cumeciait a irluinài e de sa ventana aberta intraìant is istriuleddus de is curculèus in amori e su cantigu sonnigrosu de is abis, imbriagas po su nuscu durci de is froris de is mattas de s’acacia. Mi pariat de intendi peri una persona chi tussiat a forti, commenti ‘e chi essit allupandusì. Creìa ca fut colandu siu Marcucciu, unu pastori chi fumaiat duus pachettus de sigarettas a sa dìi. Ma non fut siu Marcucciu. Fut su ciuff ciuff de su trenu a craboni! Inderetura ia ‘istu su fumu nieddu sutta ‘idda e apustis pag’ora, in Tunnùri, si biat sa “caffettera” chi, tussendu prus de siu Marcucciu, bessiat conca a Perdedu.

Cun su coru chi andaiat a brinchidus, ia circau sa macchina fotografica e cun is manus e is cambas chi tremianta nci fui bessia a sa ferrovia po ddu biri e po ddi podi fai medas fotografias. Non teniat fini de lompi! Ia camminau finasa a unu trettu ‘erettu craru a Tricoli e, a sa bonora, si cumenciaìat a biri in su Puleu, apustis chi ait fattu tottu su giru de Perdedu. Colaiat asutta de cantu fui apostada deu e s’araxi de su mangianu mi ‘ndi portaìat su nuscu de su fumu. Poi, po unu bellu pagu de ora, non si biat e non s’ntendìat prus nudda.

Candu ia cumenciau a torrai a intendi su ciuff ciuff, cun d’un’ogru cungiau e s’atru in sa macchina fotografica, fui bronta a fai sa prima fotografia cun su monti de Triculi a palas de sa “caffettera” e, sigomenti fut unu trettu ‘eretu, ia pessi accodìu a ndi fai una bella parìga. Su ciuff ciuff si fut fattu forti e parìat apresu ma su trenu non si biat. Intendia sa giarra chi tremiat asuta de is peis e parìat chi su ciuff ciuff ddu essi portau in s’orìga.

E diffati ddu portau in s’orìga, ma fut lompiu de palas!

Mesu ammortìa po s’assùstru, ia pensau ca non mi torraìanta is contusu: chi su trenu fut giai a s’anca de Triculi, commenti iat fattu a lompi de s’anca de bidda? Ita brulla fut custa???

Tottu ‘nd’una mi fut subesiu su diciu chi’ia intendiu a pitica, ca su trenu in Lanusè colaìat tres bortas. Ma deu ancora non ci cumprendia nudda. Po unu pagu de ora ia cretiu ca is trenus furint duus, unu ‘essendu e unu calandu e ca si deppìanta pistai a pari ma candu, tottu avolotàda, ddu ia nau a pobiddu miu, si fut apessàu po s’errisu e mi iat nau: -Aisciri funti casi dexi annus chi bivisi a pagus metrus de sa linea de su trenu! Ia pigau una pila e fui andàda finas a su Puléu faendu tottu su giru chi iat fattu su trenu. Ia fattu unu bellu trettu crar’a Triculi fincasa a una galleria.

Bessendu de galleria si torraìat a biri Lanusè, tottu su accu finas a mari, is montis de Baunei e tottu sa costa finas a Cea: cussa fut sa seguda ‘orta chi si biat sa ‘idda. Apustis ca fui lòmpia a cantu mi fui apostàda, ia sighìu a camminai po podi cumprendi aubi podiat essiri su de tres logus de cantu si biat sa bidda e mi fui torrada a agattai crar’ a Triculi. Fattu tottu s’ingiriottu de Pissicuccu, appenas sciaddìa sa contonera, colandu in pissu de su ponti de S’Arcu ‘e Susu, Lanusè e tottu su trettu finasa a mari si torraìat a biri mellus de prima. Fut unu spettaculu chi prenìat is ogrus e su coru. Sighendu a camminai faccas a Perdaleri, colandu bia ‘e su Cramu, is mattas de ilixi e de s’acacia serraìanta su logu e non lassaìnta biri atesu. Deu ia sighìu etottu, ascurtandu su cantigu sonnigrosu de is abis chi bolaìanta a ingiriu de is froris durcis de is mattas frorias.

Fui brexiada de essi cumprendiu eita ingiriotu faìat su trenu, e, grazias a sa “caffettera”, peri de m’essit sapìa de sa bellesa de cussus logus.

De sa dìi, sa “caffetera” est colada atras bortas e in d’ogn’ia bessu a sa ferrovia po dda biri. Su coru miu si ponit a brincai e su nuscu argu de su fumu mi fait torrai pipìa.

Ma brullas, non m’ind’at fattu prusu!

Letto 2517 volte Ultima modifica il Giovedì, 06 Dicembre 2012 17:22